Luật quy hoạch mới nhất

gocbeyeu

New member
Luật quy hoạch đô thị mới nhất được ban hành và có hiệu lực từ khi nào? Trong quá trình tìm hiểu Luật cần chú ý những gì, có cần tham khảo thêm các văn bản quy phạm pháp luật khác hay không? Để tránh các thiếu sót, sai phạm trong quá trình tuân thủ và thực hiện quy định, Đo Vẽ Nhanh khuyến cáo bạn nên tìm hiểu các thông tin trong bài viết này.

Luật quy định đô thị hiện hành

Luật Quy hoạch đô thị hợp nhất số 16/VBHN-VPQH cập nhật các sửa đổi, bổ sung

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, ngày 29/2009/2009, Quốc Hội đã ban hành luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 gồm 6 chương và 76 điều quy định nội dung chính như sau:

  • Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị
  • Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị
  • Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị phê duyệt.
Bên cạnh đó, Chính Phủ, các bộ có liên quan còn ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết về công tác quy hoạch đô thị như:

  • Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
  • Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
  • Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
  • Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
  • Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị –
  • Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
Các tài liệu sửa đổi, bổ sung về Luật
Xem đầy đủ tại: Luật quy hoạch đô thị mới nhất: Hiệu lực và thay đổi
 
Bên trên