Một số độc giả có thắc mắc quy định của pháp luật về việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư? Để độc giả được rõ hơn, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn 4229/TCT-KK của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế tỉnh Bình Thuận ngày 13 tháng 10 năm 2015 về vấn đề trên. Nội dung công văn như sau:
Công văn 4229/TCT-KK

Nội dung Công văn 4229/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
Trả lời công văn số 3867/CT-TTr2 ngày 28/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

”3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của dự án đầu tư mới (trừ dự án đẩu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thưc hiên kê khai riêng đối với dư án đầu tư và phải kết chuyến thuế GTGT đẩu vào của dự án đầu tư đế bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyến của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh … ”

– Tại Điểm a, Khoản 12, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đế bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đổi với dư án đầu tư và phải kết chuyến thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuê GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyến của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
– Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10, Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hổ sơ khai thuế…

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuê của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyển công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nêu cơ quan thuê, cơ quan cổ thấm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiếm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bố sung, điều chỉnh:

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã đem tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bố sung, điểu chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiếm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiếm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bố sung, điểu chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dân đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khẩu trừ, giảm sổ thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đôi với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thấm quyền kiếm tra, thanh tra phát hiện…

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần du lịch Thiên Hà – Hòn Rơm có dự án đầu tư Khu du lịch Hòn Rơm 2, từ khi nhận chuyển nhượng dự án (tháng 11/2014) đến ngày 22/4/2015 Công ty mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và trong thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 04/2015 Công ty không thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT mà kê khai theo mẫu tờ khai 01/GTGT cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện và bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng việc Công ty cổ phần du lịch Thiên Hà – Hòn Rơm lập hồ sơ kê khai bổ sưng cho tờ khai 01/GTGT (liên quan đến kỳ đề nghị hoàn) và lập tờ khai 02/GTGT cho dự án đầu tư từ ngày 17/6/2015 đến ngày 22/6/2015 (thời gian cơ quan thuế đang thực hiện thanh tra, kiêm tra Doanh nghiệp) là không đúng quy định.

Do đó, Công ty cổ phần du lịch Thiên Hà – Hòn Rơm không được khai điêu chỉnh vào tờ khai 02/GTGT đối với trường hợp đã kê khai tăng thuế GTGT vào tờ khai 01/GTGT số thuế đã bù trừ. Công ty cổ phần du lịch Thiên Hà -Hòn Rơm không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đàu tư, Công ty phải tiếp tục kê khai, nộp thuế, khấu trừ và đề nghị hoàn thuế (hoàn đối với trường hợp sau ít nhất 12 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết) theo quy định.