PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công văn 4275 của Tổng cục thuế về hóa đơn điện tửbocap123
08-05-2017, 12:30 PM
Tổ chức kinh doanh có thể cùng lúc sử dụng nhiều hóa đơn khác nhau, trong đó có hóa đơn điện tử hay không? Việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn 4275/TCT-CS của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc trên: Công văn 4275/TCT-CS

>> Xem thêm: dịch vụ quyết toán thuế tại hà nội (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-quyet-toan-thue/)

Nội dung Công văn 4275/TCT-CS Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 6068/CT-AC ngày 10/7/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng hoá đơn điện tử của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: ..5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hoá đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hoá đơn điện tử.” Căn cứ khoản 2 Điều 4 và Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện của tổ chức khỏi tạo hoá đơn điện tử và nội dung của hoá đơn điện tử; Căn cứ khoản 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011. của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử; Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và các Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai giai đoạn 2 bán vé điện tử bằng hình thức hoá đơn điện tử thì trước khi sử dụng hoá đơn điện tử, Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Chi nhánh phải lập Thông báo phát hành hóa đon điện tử gửi cơ quan thuê quản lý trực tiêp Công ty là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế các tỉnh, thành phố quản lý Chi nhánh. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn thực hiện phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về hoá đơn. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh và đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết kịp thời.

>> Xem thêm: dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư (http://iachanoi.com/vi/kiem-toan-bao-cao-quyet-toan-von-dau-tu-hoan-thanh-du-an-ms-kit02/)