PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công văn 4212 của tổng cục thuế về hồ sơ góp vốn bằng TSDNbocap123
08-01-2017, 11:58 AM
Một số độc giả có thắc mắc quy định của pháp luật về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hồ sơ góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp? Để độc giả được rõ hơn, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 10 năm 2015 về vấn đề trên. Nội dung công văn như sau: Công văn 4212/TCT-CS của tổng cục thuế >> Xem thêm: kiểm toán quyết toán vốn đầu tư Nội dung Công văn 4212/TCT-CS Kinh gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 2842/CT-TTHT ngày 01/4/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hồ sơ góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: – Tại khoản 2.16 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định: “2. 6. Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau: a) Bên cổ tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh: a. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. a.2. Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản cùa tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định. b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyến là tổ chức, cá nhân kinh doanh: b. 1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, họp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc vãn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. ” Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và thực tế đối với trường họp của ông Cao Văn Phú đê xác định trường hợp ông Cao Văn Phú có phải là cá nhân kinh doanh hay không để xác định hồ sơ, chứng từ đối với tài sản góp vốn cho phù hợp. >> Xem thêm: kiểm toán nội bộ