PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 343 – Trái phiếu phát hànhbocap123
05-31-2017, 09:24 PM
TK 343 trái phiếu phản ảnh tình hình biến động của trái phiếu trong Doanh nghiệp. Cùng IAC Hà Nội tìm hiểu chi tiết về kết cấu và nội dung tài khoản 343 trái phiếu phát hành để sử dụng Tài khoản này được chính xác nhất nhé!
>>> Xem thêm: dịch vụ kiểm toán nội bộ (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-kiem-toan-02/)a) Tài khoản 343 “Trái phiếu phát hành” có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3431 “Trái phiếu thường. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 34311 – Mệnh giá trái phiếu

+ Tài khoản 34312 – Chiết khấu trái phiếu

+ Tài khoản 34313 – Phụ trội trái phiếu.

– Tài khoản 3432 “Trái phiếu chuyển đổi”

b) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3431 “Trái phiếu thường”

Bên Nợ:

– Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn;

– Chiết khấu trái phiếu phát sinh trong kỳ;

– Phân bổ phụ trội trái phiếu trong kỳ.

Bên Có:

– Trị giá trái phiếu phát hành theo mệnh giá trong kỳ;

– Phân bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ;

– Phụ trội trái phiếu phát sinh trong kỳ.

Số dư bên Có: Trị giá khoản nợ vay do phát hành trái phiếu đến thời điểm cuối kỳ.>>> Xem thêm: dịch vụ quyết toán thuế (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-quyet-toan-thue/)


c) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3432 “Trái phiếu chuyển đổi”

Bên Nợ:

– Thanh toán nợ gốc trái phiếu khi đáo hạn nếu người nắm giữ trái phiếu không thực hiện quyền chọn chuyển đổi thành cổ phiếu;

– Kết chuyển nợ gốc trái phiếu để ghi tăng vốn chủ sở hữu nếu người nắm giữ trái phiếu thực hiện quyền chọn chuyển đổi thành cổ phiếu.

Bên Có:

– Trị giá phần nợ gốc trái phiếu ghi nhận tại thời điểm phát hành;

– Giá trị được điều chỉnh tăng phần nợ gốc trái phiếu trong kỳ.

Số dư bên Có: Giá trị phần nợ gốc trái phiếu tại thời điểm báo cáo.
>>> Xem thêm: dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ (http://iachanoi.com/vi/dich-vu-tu-van-kiem-soat-noi-bo-ms-kit04/)