PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mẫu nhập xuất tồn kho trên excelvang
04-24-2019, 10:35 PM
Phiếu nhập khoMàn hình nhập phiếu nhập kho
https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/phi%E1%BA%BFu-nh%E1%BA%ADp-kho-1.pngMàn hình nhập phiếu nhập kho
Phiếu nhập kho
https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/phieunhapkho.pngPhiếu nhập kho
Download phiếu nhập kho trên excel: https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Phieu_nhap_kho_noi_bo14-12-2018.xlsxPhiếu xuất khoMàn hình nhập phiếu xuất kho
https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/man-h%C3%ACnh-nh%E1%BA%ADp-phi%E1%BA%BFu-xu%E1%BA%A5t.pngMàn hình nhập phiếu xuất
Phiếu xuất kho
https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/phi%E1%BA%BFu-xu%E1%BA%A5t-kho.pngPhiếu xuất kho
Download mẫu nhập xuất tồn kho trên excel
Download phiếu xuất kho trên excel: https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Phieu_xuat_kho14-12-2018.xlsx.....xem tiep...https://sthink.com.vn/mau-nhap-xuat-ton-kho-tren-excel.html